مهارتورم و رشد توليد

اسامی کاندیداهای انتخابات دوره دهم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد همراه با گروه فعالیت و کد انتخاباتی را ازطریق فایل پیوست دریافت نمایید