مهارتورم و رشد توليد

همایش و نمایشگاه صنعتی بین المللی قزاقستان با موضوع "هفته صنعت فرآوری قزاقستان"
22 تا 24 سپتامبر 2021
کسب اطلاعات بیشتر:00771726423 داخلی 211 آقای تورموراتف نورژان