مهارتورم و رشد توليد

2 الی 4 آبان ماه 1398-کاخ باربد شهر دوشنبه
کسب اطلاعات بیشتر:اتاق مشترک ایران و تاجیکستان