page loader

سال رونق توليد

کلیه واحدهای متقاضی استفاده از تصویب نامه هیات وزیران مورخ 24 اردیبهشت ماه 1398 در خصوص بخشودگی جرایم بدهی تامین اجتماعی،حداکثر تا تاریخ 13 شهریورماه 1398 می توانند با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور،درخواست خود مبنی بر بهره مندی از تصویب نامه شماره 20191/ت56540ه مورخ 24 اردیبهشت ماه 1398 هیات وزیران را ثبت نمایند
ادارات کل تامین اجتماعی استان ها،فهرست متقاضیان را به کارگروههای استانی منعکس و کارگروه های استانی نیز تا یک ماه پس از دریافت ،اقدام به بررسی و اظهار نظر نهایی به سازمان خواهند نمود.