page loader

سال رونق توليد

به منظور حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی و توقف واحدهای تولیدی و با توجه به شرایط اقتصادی،اقتضایی و رکود نسبی برخی از کسب و کارها متاثر از انتشار ویروس کرونا و لزوم استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی و توجها به تقاضا و پیگیری متععد تولیدککندگان مبنی بر تامین حقوق و مزایای کارکنان و ضرورت گردش حساب های مالی و بانکی ،ضروری است با حفظ مانده حساب تا تاریخ 20 فروردین ماه 1399 ترتیبی اتخاذ گردد که از کلیه حساب های اشخاص حقوقی رفع توقیف تا وقفه ای در گردش مالی و بانکی و پرداخت به افراد به وجود نیاید